SM w Gostyniu

Regulamin
MIEJSCA ODBYWANIA SIĘ IMPREZY MASOWEJ pn. „ GOSTYŃSKI DZIEŃ MLEKA ”
Miejsce, termin i czas trwania imprezy :
- Rynek ( scena - impreza gówna ) - impreza masowa
- 15 czerwca 2014 r. w godz. 13:00 – 22:00
- Wzgórze Zamkowe ( teren toru kartingowego - I strefa) - impreza rozrywkowa
- 15 czerwca 2014 r. w godz. 15:00 – 19:00
 1. Na teren imprezy wstęp jest wolny
 2. Podczas wchodzenia na teren imprezy należy zachować spokój i porządek, postępować zgodnie ze wskazówkami obsługi i służb porządkowych.
 3. Organizator imprezy zapewnia oznaczenie służb informacyjnych i porządkowych poprzez identyfikatory, umieszczone w widocznym miejscu, zawierające następujące dane:
  1. Nazwę imprezy, pieczęć i podpis organizatora.
 4. Służba porządkowa i informacyjna imprezy uprawniona jest do:
  1. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
  2. Przeglądania bagaży, odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą przedmioty niebezpieczne, materiały wybuchowe, broń, napoje alkoholowe, środki odurzające.
  3. W przypadku zakłócania porządku przez wezwanie ich do opuszczenia terenu imprezy masowej.
  4. Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także ochrony mienia.
 5. Osobom, które odmawiają podanie się czynnościom, o których mowa w pkt. 4, służba porządkowa jest obowiązana odmówić wpuszczenia takich osób na imprezę.
 6. Podczas imprezy masowej obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, chyba, że organizator postanowi inaczej.
 7. Organizator imprezy masowej zapewnia bezpieczne i bezkolizyjne opuszczenie terenu imprezy poprzez oznaczenie wyjść zgodnie z planem ewakuacji.
 8. Organizator zapewnia służby porządkowe i informacyjne w ilości wynikającej z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (z późn.zm.).
 9. Punkt pomocy medycznej w przypadkach niezbędnego udzielenia pomocy znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznaczony.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami.
 11. Regulamin będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie go w trzech miejscach na terenach imprezy oraz poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.smgostyn.pl na 3 dni przed planowanym terminem imprezy.

Czy wiesz, że...?

W 30 roku życia kończy się proces mineralizacji kości, a zgromadzony w nich wapń służy jako rezerwa do końca życia, rozpoczyna się naturalna utrata pierwiastka, najpierw powoli po ok. 1% rocznie, następnie coraz więcej.

Więcej ciekawostek